top of page

Puirt-a-Beul

Cuireamaid Dandaidh

Sèist:
Horo dannsa, dannsa, horo danns' gu h-aotrom,
Horo danns' is danns' is danns' is danns' a laochag x2

Cuireamaid dandaidh, dandaidh, cuireamaid dandaidh air Màiri,
Cuireamaid dandaidh, dandaidh is brògan is stocainnean bàna.

Dèanamaid danns'  is danns' dèanamaid danns' gu sunndach,
Dèanamaid danns'  is danns' mi-fhìn 's i fhèin gu sùrdail.

Rachadh mi siar is siar is rachadh mi siar le m' eudail,
Rachadh mi siar is siar is fanaidh mi seo 'son ùine.

Caitheamaid suas i, suas i, caitheamaid suas am pàiste,
Caitheamaid suas i suas i is tillidh i a-nuas a-màireach.

Air an Fhèill

Air an fhèill a-muigh o hao
Air an fhèill a-staigh o hò
Air an fhèill a-muigh o hao
Rinn na ceannaichean an t-òl
Air an fhèill a-muigh o hao
Air an fhèill a-staigh o hò
Air an fhèill a-muigh o hao
Rinn na ceannaichean an t-òl.
 
Air an tulachan ud shìos
Air an tulachan ud shuas
Air an tulachan ud shìos
A ghabh Murchadh a' stòp
Air an tulachan ud shìos
Air an tulachan ud shuas
Air an tulachan ud shìos
A ghabh Murchadh a' stòp.
 
Leannan a Bh’ agam An-uiridh

Leannan a bh' agam an uiridh   
Sgaradh oirre dh' fhalbh i   
Leannan a bh' agam an uiridh   
Sgaradh oirre dh' fhalbh i   
Leannan a bh' agam an uiridh   
Sgaradh oirre dh' fhalbh i   
Tha i 'n diugh an Cille Pheadair   
'S i ri obair banachaig.    

Gus an Tig a' Chaora Dhubh

Gus an tig a' chaora dhubh
Gus an tig a' chaora x3
Gus an tig a' chaora dhubh
'S a h-adhairc às a h-aonais.

Cha tig an latha thèid mi dhachaigh
Gus an tig na caoraich x3
Suidhidh mi air cùl a' chreagain
'S teannaidh mi ri caoineadh.

Gus an tig a' chaora dhubh
Gus an tig a' chaora x3
Gus an tig a' chaora dhubh
'S a h-adhairc às a h-aonais.


 

bottom of page