top of page

Ò, Thoir a-nall am Botal
Hè cùm thall am bodach,                                
Nuair a thogadh e oirnn sogan                       
'S e 'm botal bu dòcha leinn.                          
     
B' e siud Earrach dubh a' challa                    
Dh' fhàg e iomadh aon an smalan,                
Thug e uamsa mo chrodh bainne                  
'S iad na gearrain bha mi caoidh.                  
     
'S gur beag m' ùidh dhol chun na h-àiridh        
Shealltainn air mo chuid chruidh àlainn,          
'S gun agam dhiubh ach na cnàmhan             
'S iad gun shliochd, gun àl, gun laoigh.      
     
'S fear as lugha gheibh den t-saoghal           
Bidh e strì ri tuilleadh fhaotainn,                 
Gheibh sinn uile biadh is aodach                 
'S cha toir daoran maoin don chìll.             
     
'S lìon am botal, lìon a dhà dhiubh              
Na biodh cùram ort mun phàigheadh,         
Mur am faigh thu na do làmh e                   
Nì seic' na bà-dàir an t-suim.    

 
 

bottom of page